Министирдин кызынын махабаты 4


 
Год
2022
Страна
Кыргызстан
Описание

Министрдин кызы, шаардык Мадина  менен айылдык  бала, Жоробектин баш кошконуна 17 жыл болуп, алар бир кыз 2 балалуу болушат.  Жоробектин мурдагы сщйгёнщ Каным,  алакачып кеткен кщйёёсщ менен ажырашып, шаарга иштегени келип Жоробеке жолугуп калат. Жоробектин кызы Айгерим менен Канымдын баласы Самат чогу бир класста окуп калышып, экёёнщн ортосунда махабат сезимдери пайда болот. Бирок алар бир тууган экенин азырынча билишпейт. Наркаборон Тарас-Чапан тщрмёдён чыгып, кайрадан Жоробекти кылмышка тартат. Жоробек Талгат аттуу окуучусун эрежесиз мушташка даярдайт. Жорбекти крим тёбёл  Акбардын кишилери атып салган соъ,  Талгат кылмышкерлер менен кщрёшщщнщ баштайт. Талгаттын тагдыры мурдагы министрдин  кызы Мээримге байланат.  Бул тасмада кыргыздын улуттук жоокер ёнёрщ «Кулатуу», бщгщнкщ социалдык турмуш, махабат закымдары, милиция кызматкерлеринин ыкчам аракеттери чагылдырылат. «Министрдин кызынын махабаты 4» кёркём тасмасы кёп жанрдуу, жаштарды ыйманга чакырган, тереъ тарбиялык мааниси бар тасма!